Search

Projekt "Szkoła online"

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Radzymin – Lider Projektu, Ząbki, Marki, Kobyłka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia edukacyjnego dla szkół podstawowych z terenu gmin partnerskich, celem podniesienia jakości pracy tych szkół w zakresie nauczania zdalnego, a także zwiększenia atrakcyjności procesu nauczania.

W ramach projektu w naszej szkole powiększyła się baza dydaktyczna m.in. o wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej, a takżee 10 monitorów interaktywnych.

szkolaonline