Zajęcia terapeutyczne

Terapia Metodą Tomatisa®

tomatismetoda kształcenia uwagi słuchowej I trening słuchowy I metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej

 

W szkole, w ramach projektu unijnego pt.: ABC … Uczę się…” nr: RPMA. 10.01.02-14-a874/18 prowadzone są zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa®.

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową.

Celem zajęć jest wspieranie funkcji słuchowej dziecka przez co może nastąpić poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwój zdolności komunikacyjnych, a także zwiększyć się kreatywność oraz poprawa zachowań społecznych.

Podstawową rolę w przetwarzaniu informacji odgrywa ucho. Ucho jest główną bramą, przez którą informacje przedostają się do mózgu. Ucho odbiera dźwięki z otoczenia i dźwięki naszego własnego głosu, przetwarza je na bodźce elektryczne i przekazuje mózgowi do analizy. Co dziwniejsze, ucho wychwytuje również nasze ruchy i ma duże znaczenie dla procesu koordynacji ruchów, równowagi i poczucia rytmu. W związku z tym ucho jest niezmiernie ważne dla naszego codziennego funkcjonowania – potrzebujemy go, żeby rozmawiać, przedstawiać argumenty, wykonywać polecenia, czytać, uczyć się, zapamiętywać czy też po prostu aby się przemieszczać. Gdy występują zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem, cierpi na tym nasza zdolność do interakcji ze światem zewnętrznym. Skutkuje to często utratą pewności siebie, która z kolei pogłębia trudności w komunikacji i w uczeniu się.

Zajęcia prowadzone metodą TOMATISA polegają na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane „Elektronicznym Uchem” - jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. „Elektroniczne Ucho” ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany do potrzeb materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną poprzez słuchawki terapeutyczne.

Terapię metodą Tomatisa należy w większości przypadków traktować jako metodę wspomagającą. Otwiera ona nowe możliwości, lecz w pełnym ich wykorzystaniu istotną rolę odgrywają również tacy specjaliści jak np.: logopeda, pedagog, psycholog. Ich praca z dzieckiem po przebytej terapii metodą Tomatisa może być znacznie skuteczniejsza.

O zakwalifikowaniu ucznia na terapię decyduje zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o wewnętrzny regulamin.

Katarzyna Żywiałkowska

Integracja sensoryczna

                                                            SI

Teoria Integracji Sensorycznej zakłada, że przetwarzanie bodźców sensorycznych to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, czucie głębokie, zmysł równowagi), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców (wrażeń) zmysłowych, to mogąpojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym, a także zachowaniu dziecka. Adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się, ma wpływ na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy.

Terapia integracji sensorycznej w szkole jest skierowana do dzieci, które mają: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadają opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub aktualną ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej.

W przeciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w oparciu o wewnętrzny regulamin, ustala listę dzieci zakwalifikowanych na zajęcia oraz w przypadku zwolnienia się miejsca w ciągu roku szkolnego decyduje o dodatkowej kwalifikacji na zajęcia.

Indywidualna terapia Integracji Sensorycznej jest prowadzona według dwóch kierunków działań:

I. Edukacyjno – Terapeutycznego - planowanego przez terapeutę,

II. Autoterapeutycznego działania dziecka - kontrolowanego przez terapeutę.

W trakcie terapii integracji sensorycznej jest dostarczana dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę, ilość i jakość bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka. Stosowane ćwiczenia są dobierane odpowiednio do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka, a ich dobór wzmacnia „wewnętrzny napęd” – jego motywację, tym samym zachęcając do coraz lepszego, sprawniejszego wykonywana zadań i osiągnięcia satysfakcji. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, lecz przez nowe wzorce ruchowe powoduje się  właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.Podczas ćwiczeń na zajęciach terapeutycznych, stymulowane są zmysły i angażowane mięśnie. Całość przyjmuje atrakcyjną dla dziecka formę zabawy pod czujnym okiem specjalisty, który dba o to, aby układ nerwowy był w stanie radzić sobie z bodźcami i odpowiednio na nie reagować.

Katarzyna Żywiałkowska