Search

Konkurs literacko - plastyczny

konkurs o wyszyskim plakat10241024 1

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

pt. „OPOWIEM CI O MOIM PATRONIE SZKOŁY – KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce.

  1. Cele konkursu:

Popularyzacja wśród uczniów osoby patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Promowanie twórczości literacko-plastycznej oraz rozwijanie kreatywności, wyobraźni, talentu literackiego i plastycznego.

Założeniem konkursu jest rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni młodych autorów i artystów, a także popularyzowanie własnego warsztatu pracy.

  1. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce i odbywa się w dwóch kategoriach:

- literackiej,

- plastycznej.

Obowiązuje podział na trzy grupy wiekowe:

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VI

-uczniowie klas VII-VIII

  1. Wymagania konkursowe:

Zadaniem ucznia w kategorii literackiej jest napisanie dowolnej pracy literackiej według swojego pomysłu (np. list, opowiadanie, wiersz lub inne).

Prace w kategorii plastycznej powinny być wykonana w formacie A3 na bloku technicznym, dowolną techniką – poza formami przestrzennymi (np. farby, kredki, pastele, collage lub inne).

Każda praca konkursowa powinna być podpisana (na odwrocie ) imieniem i nazwiskiem ucznia z zaznaczeniem klasy, do której uczęszcza.

  1. Kryteria oceny prac:

Kategoria plastyczna:

- zgodność z regulaminem konkursu,

- twórczy i kreatywny charakter,

- plastyczne ujęcie tematu,

- kolorystyka barw,

- technika pracy,

- estetyka wykonania.

Kategoria literacka:

- zgodność z regulaminem konkursu,

- zachowanie cech gatunku,

- poprawność stylistyczna i językowa,

- poziom literacki,

- kompozycja,

- walory artystyczne i językowe,

- estetyka wykonania,

-twórczy i kreatywny charakter.

Każda praca konkursowa musi być samodzielna i oryginalna.

W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.

  1. Termin zgłaszania prac:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej w terminie od 1 do 29 października 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni od ostatecznego terminu składania prac.

  1. Komisja konkursowa:

W skład komisji wchodzą;

- Mirosława Wypchło – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce,

- Anna Kuba – nauczyciel bibliotekarz,

- Anna Twardziłowska – nauczyciel religii,

-Maria Kominek – nauczyciel języka polskiego,

- Anna Gorzelany – nauczyciel plastyki.

  1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych.

  1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody.