Search

Terapia Metodą Tomatisa®

tomatismetoda kształcenia uwagi słuchowej I trening słuchowy I metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej

 

W szkole, w ramach projektu unijnego pt.: ABC … Uczę się…” nr: RPMA. 10.01.02-14-a874/18 prowadzone są zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa®.

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową.

Celem zajęć jest wspieranie funkcji słuchowej dziecka przez co może nastąpić poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwój zdolności komunikacyjnych, a także zwiększyć się kreatywność oraz poprawa zachowań społecznych.

Podstawową rolę w przetwarzaniu informacji odgrywa ucho. Ucho jest główną bramą, przez którą informacje przedostają się do mózgu. Ucho odbiera dźwięki z otoczenia i dźwięki naszego własnego głosu, przetwarza je na bodźce elektryczne i przekazuje mózgowi do analizy. Co dziwniejsze, ucho wychwytuje również nasze ruchy i ma duże znaczenie dla procesu koordynacji ruchów, równowagi i poczucia rytmu. W związku z tym ucho jest niezmiernie ważne dla naszego codziennego funkcjonowania – potrzebujemy go, żeby rozmawiać, przedstawiać argumenty, wykonywać polecenia, czytać, uczyć się, zapamiętywać czy też po prostu aby się przemieszczać. Gdy występują zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem, cierpi na tym nasza zdolność do interakcji ze światem zewnętrznym. Skutkuje to często utratą pewności siebie, która z kolei pogłębia trudności w komunikacji i w uczeniu się.

Zajęcia prowadzone metodą TOMATISA polegają na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane „Elektronicznym Uchem” - jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. „Elektroniczne Ucho” ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany do potrzeb materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną poprzez słuchawki terapeutyczne.

Terapię metodą Tomatisa należy w większości przypadków traktować jako metodę wspomagającą. Otwiera ona nowe możliwości, lecz w pełnym ich wykorzystaniu istotną rolę odgrywają również tacy specjaliści jak np.: logopeda, pedagog, psycholog. Ich praca z dzieckiem po przebytej terapii metodą Tomatisa może być znacznie skuteczniejsza.

O zakwalifikowaniu ucznia na terapię decyduje zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o wewnętrzny regulamin.

Katarzyna Żywiałkowska